Hier vindt u een overzicht van de maatregelen binnen dit thema. Het zijn tips en adviezen zonder subsidie en maatregelen waarvoor subsidie beschikbaar is. De gesubsidieerde maatregelen kunnen worden aangevraagd op advies van de erfcoach.

Meer informatie over de maatregelen en vergoedingen en het aanvragen van de coach krijgt u als u aan de slag gaat met het thema en de bijbehorende informatie doorloopt.

Subsidieplafond: € 10.000,00

Tips en adviezen zonder subsidie
 • Kalverhokken onder afdak plaatsen
 • Maatregelen treffen aan het erf waardoor verontreinigd hemelwater afstroomt naar de bodem i.p.v. naar de sloot of hemelwaterputten. (b.v. bij de opslag en uitrijden van compost, wassen van kratten en kisten op het erf zonder GBM, tijdelijke standplaats van pootgoed)
 • Maatregelen op het erf treffen waardoor licht verontreinigd water bezinken kan in de bodem (B.v. containers voor opslag afgedankt pootgoed, kratten met restant potgrond, opslag van meststoffen, etc.)
 • Het storten van beton om overlopen te voorkomen
 • Erf en voeropslagen bezemschoon houden
 • Het vergroten van het wettelijk deel van de mest- of compostopslag
 • Het repareren van wand mestopslag
 • Aanleggen absorberende onderlaag onder (verharde) mest- en voeropslag
 • Vaste mestopslag niet te vol vullen
 • Extra stro onder mestopslag (indien onverhard)
 • Extra stro in kalverhokjes (tot 2mnd) tegen lekvocht
 • Gesubsidieerde maatregelen
 • Veegmachine met opvangbak
 • Rubberschuifmachine
 • Herinrichting erf voor het bovenwettelijk tegengaan erfafspoeling nutriënten.
 • Bovengrondse waterbergingsbassin voor opvang afspoelwater erf
 • Aanleg wasplaats machines en werktuigen met aansluiting op de gierkelder (veehouderij). Aanleg wasplaats machines en werktuigen met aansluiting via een bezinkput en benzine/olie-afscheider op riolering of na benzine/olie-afscheider diffuus lozen op bodem (niet-veehouderij) (niet gebruikt bij toepassen gewasbeschermingsmiddelen)
 • Aansluiting standplaats voor kalveriglo's met aansluiting op de gierkelder
 • Permanente afdekking van mest-, compostopslag om schoon- en vuilwaterstromen te scheiden en/of op te vangen
 • Nieuwe mest- of compostopslag aanleggen t.b.v voorkomen erfafspoeling of bestaande aanpassen
 • Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.