Hier vindt u een overzicht van de maatregelen binnen dit thema. Het zijn tips en adviezen zonder subsidie en maatregelen waarvoor subsidie beschikbaar is. De gesubsidieerde maatregelen kunnen worden aangevraagd op advies van de bodemcoach.

Meer informatie over de maatregelen en vergoedingen en het aanvragen van de coach krijgt u als u aan de slag gaat met het thema en de bijbehorende informatie doorloopt.

Subsidieplafond: € 15.000,00

Tips en adviezen zonder subsidie
Bodemstructuur
 • Toedienen dierlijke mest met sleepslangbemesting
 • Planning van werkzaamheden beter afstemmen op bodemomstandigheden, mn gericht op voorkomen bewerken van de grond onder natte omstandigheden
 • Maak bewuste keuzes over type/diepte grondbewerking
 • Aanschaf bodembesparende mechanisatie: onbereden grond icm vaste rijpaden, lichtere machines, bredere banden icm belasting, drukwisselsystemen
 • Niet kerende grondbewerking of minder ploegen
 • Aanpassen van grondbewerking, waardoor grond minder fijn ligt - focus op zaaibed bereiding
 • Bovenover ploegen
 • Ploegen op verschillende dieptes om vorming van een ploegzool zoveel mogelijk te voorkomen
 • Ploegen, bij verdichting van de bouwvoor
 • Diversen
 • Toepassing van compost met eventuele toevoeging van mineralen zoals klei, steenmeel en lavameel bij boomteelt
 • Gebruik de Beslisboom Snijmaïs (WUR 2016, biedt geen oplossingsrichtingen voor ziekten en plagen)
 • Gebruik de milieumeetlat en milieubelastingskaarten en risicolijst (CLM) voor middelenkeuze
 • Gebruik de Akkerbouw - Routewijzer Gewasbescherming (NMI 2017)
 • Gebruik de Milieukeur Bloembollen, selectie van het onderdeel gewasbescherming (SMK 2017) – het opstellen van een gewasbeschermingsplan en een organische stof balans is hier onderdeel van, zo ook het gebruik van de milieumeetlat.
 • Graslandbeheer en veehouderij
 • Toepassen van klavers in grasland en maak een bewuste keuze voor grassoorten en rassen
 • Maaien in een zwaarder stadium: maai- en/of graaslengte van 5 naar 7 cm brengen om grasbedekking beter in stand te houden
 • Melkvee voor 1 oktober opstallen en zo nodig voor half september, w mn bij natte omstandigheden om vertrapping tegen te gaan
 • Verlaag het N en P gehalte in het krachtvoer van dierrantsoenen om mest te krijgen met een geschikte samenstelling voor uw gewas
 • Stem N-gift af op N-leverend vermogen vd bodem. Neem bv eind juli begin augustus een Nmin monster van uw bodem. Is er meer dan 30 kg Nmin/ha aanwezig dan kunt u de laatste kunstmestbemesting in augustus overslaan
 • Volg het bekalkingsadvies op calciumbemesting (gips) advies op om pH en Ca-bezetting van de bodem op juiste niveau houden
 • Volg het zwavelbemestingsadvies op, niet te weinig maar ook niet te veel zwavel
 • Selecteer de juiste percelen voor de teelt van mais, bij voorkeur geen maïs indien OS-gehalte >8%
 • Organische stof voorziening / bemesting / bodemleven
 • Plaatsing van fosfaat bij P-behoeftige gewassen in de plantveur/in de rij. Een lagere P-gift volstaat door toename effectiviteit
 • Verhoog de organische stofaanvoer op het perceel door bijv. aanvoer van stro, gewasresten en organische mest, rekening houdend met principe van evenwichtsbemesting voor fosfaat. Zorg voor een positieve organische stofbalans (zie www.os-balans.nl).
 • Meerjarenplan organisch stof beheer t.b.v. het bodemleven (bodemweerbaarheid): opstellen OS-balans op bedrijfsniveau en meerjarenplan (ook onderdeel Milieukeur)
 • Maak een bemestingsplan waarbij N-mineralisatie op minimaal 50% van de percelen wordt bepaald: hoeveel, wanneer, waar, hoe op basis van gerichte bodem*- en gewasanalyses conform het in Nederland geldende bemestingsadvies (vastgesteld door CBGV en CBAV) *waarbij N-mineralisatie op minimaal 50% van de percelen wordt bepaald.
 • Plaats bemesting op het bed, niet in de paden.
 • Bemest kort (<1 week) voor zaaien
 • Verlaag de fosfaattoestand van het perceel door geen (of minder) fosfaat aan te voeren dan het gewas afvoert. Dit uitmijnen kan op het hele perceel of juist langs de sloot om P-uitspoeling te verlagen.
 • Deel de mestgift over het groeiseizoen, volg het Stikstof Bijmest Systeem (NBS)
 • Voorkom besmetting met pathogenen door gebruik van gezond uitgangsmateriaal, een goede bedrijfshygiene, en geschikte vruchtwisseling
 • Voorkom besmetting met pathogenen door voor het groeiseizoen aanwezig aaltjes in de grond te meten en gewasstand te scouten
 • Gebruik de Aaltjes Beheers Strategie (ABS), incl. aaltjesschema en analyse van aaltjes in een bodemmonster
 • Vruchtopvolging / bouwplan
 • Derde gewas introduceren zoals klaver, luzerne, veldboon, granen
 • Teelt van (diepwortelende, sterk groeiende) groenbemesters / vanggewassen icm aaltjesschema.nl en aaltjesmonster
 • Teel een tussengewas – zonder of met beperkte N-gift.
 • Grasonderzaai (alleen in combinatie met een vroeg ras)
 • Kies voor een vroeg tot zeer vroeg ras icm een vanggewas/groenbemester
 • 75% jaarrond groen
 • Indien van toepassing: Verkort de graslandperiode in de vruchtwisseling tot max 3 jaar
 • Aanpassen van het bouwplan, minder uitspoelingsgevoelige gewassen
 • Aanpassen van gewaskeus om schade door verslemping te verminderen (bijv. plantuien ipv zaaiuien).
 • Aanpassen van bouwplan, introduceer gewassen die de bodem rust geven (weinig bewerkingen)
 • Aanpassing van bouwplan, gewassenkeus om risico’s van nat- en droogteschade te verminderen (niet ieder gewas is even gevoelig).
 • Verruiming bouwplan/gewasrotatie met rustgewassen en diepwortelende gewassen, eventueel door samenwerking tussen akkerbouw en melkveehouderij
 • Waterhuishouding
 • Goede drainage structuur van het perceel met regelmatige controle (minstens 1 x per jaar)
 • Aanleggen diepte en afstanddrainage slecht ontwaterd perceel
 • Vlaklegging, egalisatie van percelen vergroot infiltratiecapaciteit waardoor het water minder snel afstroomt naar lager gelegen plekken
 • Type beregening afstemmen op situatie
 • Gesubsidieerde maatregelen
  Duurzaam bodembeheer
 • Bodemvochtsensor ten behoeve van sensorgestuurde beregening
 • Drukwisselsystemen ten behoeve van brede banden
 • Bovenwettelijke mestopslag 8 tot 10 mnd
 • Ekoploeg
 • Onkruidbestrijdingsmachine gericht op bodemvriendelijke grondbewerking
 • Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.