Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

Het hoogheemraadschap van Rijnland controleert in 2023 door middel van surveillance de teelt- en mestvrije zones bij agrarische bedrijven. Met deze controles levert Rijnland een bijdrage aan de beperking van de verontreiniging van de sloten.

Teelt­vrije zone

De teeltvrije zone is een strook grond langs de sloot die niet wordt bemest of bespoten met gewasbeschermingsmiddelen. Het doel van deze zone is om te voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen en mest in de sloot terecht komen. Komt dit wel in de sloot terecht, dan heeft dit gevolgen voor de waterkwaliteit en voor het leven in de sloot.

Over­tre­ding

Wanneer gewasbeschermingsmiddelen en/of meststoffen in een sloot terechtkomen of verkeerd zijn gebruikt binnen de teeltvrije zone, is er sprake van een overtreding. Dit kan tot gevolg hebben dat gebruiker/eigenaar van het perceel een boete krijgt. Als de ondernemer een subsidie uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) ontvangt, kan het zijn dat daarop gekort wordt. Dit geldt ook wanneer de werkzaamheden in opdracht zijn uitgevoerd door bijvoorbeeld een loonwerker.

Con­tro­le door Rijn­land

Tijdens de controle zijn medewerkers van Rijnland herkenbaar door hun bedrijfskleding. Als de teeltvrije zone niet juist is, zal Rijnland de agrarische ondernemer hierop wijzen. Indien herstel mogelijk is, moet dit binnen een overeengekomen periode hersteld zijn. De controles vinden onaangekondigd plaats en duren het hele jaar en worden uitgevoerd conform de huidige wet- en regelgeving.

Sub­si­die

Ontvangt de ondernemer nog geen subsidie, dan maakt hij wellicht hier wel aanspraak op. Kijk voor meer informatie over de subsidie van het GLB naar: www.rvo.nl/onderwerpen/glb of kijk op www.landbouwportaalrijnland.nl.

Meer in­for­ma­tie

Meer informatie over teeltvrije zones, technieken en andere zaken zijn terug te lezen via www.rijnland.net