Algemeen

Hoe is het Landbouwportaal Rijnland ontstaan?

In 2018 is Landbouwportaal Noord-Holland ontwikkeld. Het hoogheemraadschap van Rijnland deed hierin mee voor het Noord-Hollandse deel van ons beheersgebied. De meeste agrariërs bevinden zich echter in het Zuid-Hollandse deel van ons gebied. Om hen ook de mogelijkheid te bieden om samen met een coach te bekijken welke maatregelen op het eigen bedrijf effectief zijn om bodem- en waterkwaliteit te verbeteren en daarvoor subsidie aan te vragen heeft Rijnland een portaal voor heel haar gebied gemaakt.

Hoe maak ik een account aan?

Tijdens het aanvragen van een coach binnen een van de thema's wordt voor u een account aangemaakt. Hier kunt u tevens een wachtwoord bepalen. Het wachtwoord moet minimaal voldoen aan de volgende eisen"
- minimaal 8 tekens
- minimaal 1 kleine letter
- minimaal 1 hoofdletter
- minimaal 2 speciale tekens

Na de aanvraag van de coach ontvangt u op het door u opgegeven e-mailadres en bevestigingslink. Zodra u uw aanmelding bevestigd heeft kan een coach worden ingepland en kunt u inloggen op uw account.

Ik ben geen lid van LTO Noord, HAJK, KAVB, belangenbehartiging Greenport Boskoop of een agrarisch collectief, kan ik toch deelnemen en een coach en/of subsidie aanvragen?

Ja dat kan. Het project richt zich op alle agrarische ondernemers in het beheersgebied van Rijnland. Ook niet-leden van een van de genoemde organisatie kunnen dus deelnemen.

Waarom wordt eerst een concept-subsidieaanvraag ingediend?

De concept-subsidieaanvraag wordt ingediend zodat de helpdesk van Landbouwportaal Rijnland een eerste check op de compleetheid van de documenten kan doen die nodig zijn voor de definitieve aanvraag bij hoogheemraadschap van Rijnland. Dit versnelt het proces van het verlenen van de beschikking omdat de kans kleiner is dat de behandelaar van de subsidieaanvraag van Rijnland alsnog om aanvullende informatie bij u moet vragen.

Wie kan ik voor verdere inhoudelijke/technische vragen bellen?

U kunt bellen met de helpdesk/frontoffice van het Landbouwportaal. Telefoonnummer: 088-888 66 86

Wie werken samen binnen Landbouwportaal Rijnland

Landbouwportaal Rijnland is een initiatoef van hoogheemraadschap van Rijnland. Binnen het portaal werken Rijnland, LTO-Noord, de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) en Coöperatie de Groene Klaver samen om agrariërs te informeren, van een coachbezoek te voorzien en te helpen bij de aanvraag van een subsidie.

Zijn er nog specifieke (wettelijke) eisen verbonden aan de systemen/bouwmaterialen/machines/apparatuur die ik wil aanleggen op mijn bedrijf?

Bij de uitvoering van maatregelen moet u aan de bestaande wet- en regelgeving voldoen. De uitvoerende aannemer dient hiervan op de hoogte te zijn en volgens deze regels te werken.

Bedrijfsbezoek

Als ik deelneem en uit het bedrijfsbezoek komen maatregelen die ik niet wil of kan treffen, wat dan?

U kiest zelf wat er op uw bedrijf aan maatregelen mogelijk is en welke u wilt gaan uitvoeren. Bij de subsidieaanvraag geeft u aan welke maatregelen dit betreft.

Hoe lang duurt een bedrijfsbezoek?

Een gemiddeld bedrijfsbezoek zal circa 3 uur in beslag nemen.

Is deelname gratis?

Ja, deelname is gratis. De inzet van de coaches wordt u ook gratis aangeboden. Voor de gesubsidieerde maatregelen ontvangt een deelsubsidie (zie hiervoor de maatregelenlijsten die per thema zijn opgenomen).

Kan ik later nog zaken wijzigen?

Ja, u kunt altijd nog zaken wijzigen. Dit moet dan wel goed vastgelegd worden. De coach ondersteunt u hierbij.

Protocol bedrijfsbezoeken ten tijde van corona

Dit protocol biedt duidelijkheid aan erfbetreders / adviseurs van het Landbouwportaal en projectdeelnemers over veilig werken tijdens de coronacrisis. Dit ten behoeve van de veiligheid en gezondheid van zowel deelnemende bedrijven als van de adviseurs van het Landbouwportaal.

Uitgangspunt van dit protocol zijn de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM. Raadpleeg de website van het RIVM voor de algemene maatregelen en voorschriften rondom het handelen in het geval van (een verdenking van) coronabesmetting.

Het protocol is beoogd als handvat voor de veilige uitvoering van werkzaamheden. Vanuit de praktijk kan er aanleiding zijn, om door partijen beredeneerd af te wijken als de situatie daarom vraagt.
Het protocol is gebaseerd op minimalisatie van contactmomenten. Contacten worden zoveel mogelijk op afstand uitgevoerd. Daar waar een fysiek bezoek ter plaatse nodig is, zal deze gesplitst worden in een
op afstand (off-site) gedeelte en een gedeelte ter plaatse (on-site). Voor de beoordeling op afstand kan gebruikgemaakt worden van bijvoorbeeld videoverbindingen.
Bij bezoek ter plaatse gelden natuurlijk allereerst de RIVM-richtlijnen, zoals 1,5 m afstand, geen handen schudden, regelmatig handen wassen. Daarnaast is de insteek dat er minimaal persoonlijke
beschermingsmiddelen hoeft te worden gebruikt, zoals bijv. mondkapjes.

Voorbereiding
1) Het bezoek annuleren:
Het bedrijfsbezoek wordt ter plaatste geannuleerd als de adviseur of de deelnemer klachten of een positieve test heeft.
2) De deelnemer zorgt voor:
a) Een plaats om de handen te wassen en een schone handdoek (of papieren handdoekjes) gereserveerd voor de adviseur.
b) Indien zaken op een beeldscherm getoond moeten worden, moet ook de 1.5 m afstand geborgd blijven.
c) De deelnemer bedient zelf zijn eigen toetsenbord en muis, de adviseur ook zijn eigen spullen (besmettingsbronnen).
3) De adviseur zorgt voor:
a) Papieren zakdoekjes. Deze na één keer gebruik weg gooien. Daarna handen wassen.
b) Desinfecterende gel

Tijdens het bezoek:
1) Niet zomaar bedrijf betreden, eerst aanbellen of telefonisch contact opnemen.
2) Geen handen schudden bij aanvang en einde van het bezoek.
3) Veiligheidsmaatregelen van de deelnemer en het RIVM respecteren. Vraag de deelnemer of hij aanvullende maatregelen voor zijn bedrijf heeft.
4) Handen wassen bij aanvang van de controle en regelmatig tijdens de controle. Doe dit met een hydro-alocholische handgel minimaal 70% alcohol), of met water en zeep. Kraan dichtdraaien met de handdoek, niet met je blote handen.
5) Gebruik papieren handdoekjes of de schone handdoek die klaar ligt.
6) Houd 1.5 meter afstand, ook bij rondgang over het bedrijf.
7) Bij bezoek percelen/andere locaties, volgt de adviseur de deelnemer elk in hun eigen auto.

Na afloop van het bedrijfsbezoek
1) Voor vertrek handenwassen.
2) Bij auto handen ontsmetten met desinfectiegel.

Wat zijn de consequenties van de ondertekening van het afsprakenformulier?

Nadat u samen met de coach de effectieve maatregelen voor uw bedrijf hebt besproken legt de coach deze vast in het verslag maatregelen. Vervolgens dient u hiervoor akkoord te geven door middel van het aankruisen van een verklaring. De coach zal dit document op dezelfde wijze ondertekenen. De waarde hiervan is dat u van elkaar precies weet wat is geadviseerd. Alleen voor die maatregelen die door de coach zijn geadviseerd kan subsidie worden aangevraagd,

Worden mijn gegevens gedeeld met derden?

Nee, alle door u ingevulde gegevens blijven uw eigendom en worden niet aan derden verstrekt. De gegevens worden door de samenwerkingspartners uitsluitend en zo nodig gebruikt voor de uitvoering van het doel van het Landbouwportaal Rijnland, conform de algemene verordening gegevensbescherming.

Coaches

Binnen welke termijn komt de coach op mijn bedrijf?

Nadat u zich als deelnemer heeft geregistreerd en daarna aangemeld (zie uitleg bij een thema) wordt er contact opgenomen om een bezoekafspraak met u te maken. De datum waarop het bezoek plaatsvindt wordt in overleg bepaald.

Is de coach gratis?

Ja, de coach wordt u gratis aangeboden.

Kan ik zonder een coach subsidie voor maatregelen aanvragen?

U kunt alleen subsidieaanvragen voor maatregelen die de coach heeft geadviseerd. Zonder advies van de coach is een subsidieaanvraag niet mogelijk.

Wat is de rol van een coach?

De coach heeft kennis van zaken, van agrarische bedrijfsvoering en bespreekt uw bedrijfssituatie voor een thema door. Hij/zij informeert / adviseert u over maatregelen die eventueel gesignaleerde knelpunten op uw bedrijf aanpakken. Daarna legt de coach met u de adviezen en gemaakte afspraken vast in een afsprakenformulier. Voor (een deel van) deze geadviseerde maatregelen kunt u later subsidie aanvragen.
De coach is niet verantwoordelijk voor een onjuiste uitvoering van de maatregelen door de ondernemer.

Wie zijn de coaches?

Voor de thema's erfafspoeling, gewasbeschermingsmiddelen en duurzaam bodemgebruik zijn coaches opgeleid. De advisering voor het thema perceel- en oeverinrichting wordt gedaan door enkele bodemcoaches. De coaches zijn zelfstandige adviseurs of medewerkers van de landbouworganisaties.

Financiering

Komt de financiering van adviesbezoeken door coaches en overheadkosten ten laste van het beschikbare subsidiebudget?

De organisatie en inzet van coaches, het subsidiebudget, het onderhoud van het portaal, etc. wordt gefinancierd door het hoogheemraadschap van Rijnland.

Maatregelen

Kan ik op meerdere thema's maatregelen aanvragen?

Ja, het staat u vrij om met alle thema's aan de slag te gaan. Voor de thema's zijn inhoudelijk deskundige coaches beschikbaar. Vanwege deze expertise kunnen er meerdere bedrijfsbezoeken van verschillende coaches nodig zijn als u maatregelen binnen verschillende thema's aanvraagt. Er is per thema een maximaal subsidiebedrag vastgesteld. Deze informatie vindt u in het overzicht van de maatregelenlijst dat u per thema terugvindt in het portaal.

Wat voor soort maatregelen zijn er?

Per thema is een lijst maatregelen beschikbaar. Dat kunnen adviesmaatregelen zijn of subsidie maatregelen.

Categorie 1: Dit zijn maatregelen in de vorm van tips en adviezen gericht op de bedrijfsvoering. Er wordt geen subsidie verleend.
Categorie 2: Dit betreft maatwerkinvesteringen, de vergoeding bedraagt een percentage van de investering maximaal 40% (productieve maatregelen) en maximaal 60% (niet- productieve maatregelen) van de kosten van aanschaf van materialen, de aanleg of van de meerkosten zoals aangegeven in de maatregelenlijst.

Scans

Krijgt het waterschap de resultaten van de scans op het Landbouwportaal ook te zien?

Nee, de resultaten van de scans die u heeft gedaan komen niet bij het waterschap terecht.

Moet ik de scans uitvoeren?

Het invullen van de scans is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden. Hiermee krijgt u inzicht in de situatie op uw erf, uw perceel of de bodem.

Subsidie

Hoe en door wie wordt bepaald dat mijn subsidieaanvraag wordt toegekend?

Uw waterschap handelt u subsidieaanvraag af en draagt zorg voor het proces van toekenning.

Hoe lang duurt het beoordelings- en goedkeuringstraject van een subsidieaanvraag?

Binnen 8 weken na ontvangst van de complete aanvraag ontvangt u bericht van uw waterschap

Is er een kans dat ik de ontvangen subsidie moet terugbetalen?

Als bij controle blijkt dat u ten onrechte subsidie heeft ontvangen of dat de maatregelen niet meer in stand is (binnen 5 jaar na uitvoering) zal de subsidie worden teruggevorderd.

Kan ik met terugwerkende kracht subsidie krijgen voor maatregelen die ik recentelijk al heb uitgevoerd en die onderdeel zijn van de maatregelenlijsten van het landbouwportaal?

Nee, wanneer u gestart bent met het uitvoeren van de maatregelen voordat de subsidieaanvraag is gedaan ontvangt u voor deze maatregel geen subsidie.

Kan ik op verschillende momenten een subsidieaanvraag indienen voor hetzelfde thema?

U kunt binnen hetzelfde thema een tweede subsidie aanvraag doen voor een andere maatregel mits u het maximum van het thema niet heeft bereikt.
Een voorwaarde voor het indienen van een tweede subsidieaanvraag binnen hetzelfde thema is dat de eerste subsidieaanvraag is beschikt door het waterschap.

Mag ik zelf kiezen welke aannemer ik inhuur voor de aanleg van bepaalde maatregelen?/ door wie ik de maatregel laat aanleggen?

Ja, u mag zelf een aannemer inhuren voor de aanleg van bepaalde maatregelen.

Op welk moment mag een maatregel worden uitgevoerd?

De uitvoering starten op het moment dat een aanvraag is ingediend. Starten na aanvraag is voor eigen rekening en risico en geeft geen aanspraak op een positieve beschikking op de aanvraag.

Vindt er controle op de uitvoering plaats?

Aan de hand van steekproeven met eindcontroles zal worden gecontroleerd of een gesubsidieerde maatregel juist is uitgevoerd en of de subsidie dus terecht is verleend. De getroffen maatregel dient 5 jaar in stand te worden gehouden. Een controle kan dus ook binnen deze vijf jaar na gereedmelding van de uitvoering en de definitieve vaststelling van de subsidie plaatsvinden.

Wat als de uitvoering van de maatregelen langer duurt dan vooraf opgegeven?

Het kan voorkomen dat de uitvoering van de maatregel(en) langer duurt dan opgegeven bij de subsidieaanvraag.

Op het moment dat een deelnemer zijn subsidieaanvraag heeft ingediend en/of een beschikking heeft ontvangen, kan de verwachte uitvoerdatum door het waterschap worden aangepast. De deelnemer kan
in dit geval een e-mail naar het waterschap sturen met een toelichting op de situatie en het verzoek om de datum aan te passen (onder vermelding van zaaknummer en maatregel).

Wat betekent de ondertekening bij de subsidie-aanvraag?

Door ondertekening van de subsidieaanvraag verklaart u dat u deze naar waarheid heeft ingevuld en dat alle ingevulde gegevens kloppen. Alleen een volledig en goed ingevulde subsidieaanvraag zal in behandeling worden genomen. Uw handtekening onder de subsidieaanvraag moet u dus zien als een contract.

Wat betekent de verwachte uitvoerdatum?

De verwachte uitvoerdatum is de datum waarop de maatregelen naar verwachting zijn uitgevoerd (aangelegd of aangeschaft). Voor alle aanvragen geldt dat een verwachte uitvoerdatum niet vóór de datum van de subsidieaanvraag kan liggen. Nadat de aanvraag is ingediend, mag met de uitvoering worden gestart. De aanvrager loopt dan wel het risico dat de subsidie toch niet (geheel) wordt verleend. Om dit risico te vermijden kan bij voor de verwachte uitvoerdatum de datum van de subsidieaanvraag plus 8 weken worden genomen. 8 weken is de termijn waarbinnen het waterschap de beschikking moet hebben verleend.

Wat is bovenwettelijk?

Bovenwettelijk wil zeggen dat de maatregel niet binnen bestaande wet- en regelgeving valt. Dit betekent dat u voor deze maatregelen subsidie kunt ontvangen.

Welk niveau eHerkenning heb ik nodig om de definitieve subsidie aanvraag in te dienen in het zaaksysteem van Rijnland?

Voor het indienen van de definitieve subsidie aanvraag in het zaaksysteem van Rijnland heeft u een eHerkenning nodig van minimaal betrouwbaarheidsniveau 2.

Werking van het portaal

Hoe kan ik deelnemen?

U kunt deelnemen door zich aan te melden bij een van de thema's aan te melden voor een coachbezoek. U heeft hiervoor een e-mailadres nodig.

Hoe werkt het portaal?

Bij elk thema werkt het in het portaal ongeveer hetzelfde. U doorloopt de volgende stappen om uiteindelijk tot een eventuele subsidieaanvraag te komen:
Stap 1: Oriëntatie met informatie over het thema het coach bezoek en de maatregelenlijst
Stap 2:Aan de slag waarbij u een coachbezoek aan kan vragen en diverse scans kan uitvoeren om zicht te krijgen op de gesteldheid van uw bodem of emissies vanaf perceel of erf.
Stap 3: Bedrijfsbezoek, waarbij de coach op uw bedrijf komt en samen bekijkt welke maatregelen effectief zijn om te nemen
Stap 4; Subsidieaanvraag

Deze laatste stap is niet altijd nodig. Het kan zijn dat er maatregelen te nemen zijn die geen investering vergen en dus ook geen subsidie.

Ik heb twee bedrijfslocaties die ik wil aanmelden, hoe doe ik dat?

U kunt zich voor meerdere locaties aanmelden. Voorwaarde is wel dat u zich voor deze locaties apart aanmeldt.

Ik heb twee bedrijven met een eigen KvK nummer. Wel staan beide in het KvK register op hetzelfde vestigingsadres. Mag ik vanuit beide bedrijven een subsidieaanvraag doen?

In principe kan een subsidieaanvraag door beide KvK-registraties worden ingediend, maar dan mag het niet om dezelfde maatregel gaan. Er kan dus geen sprake zijn van 'dubbele' subsidiering van een maatregel door aanvragen te doen vanuit beide bedrijven.

Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.