Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

Algemeen

In 2018 is Landbouwportaal Noord-Holland ontwikkeld. Het hoogheemraadschap van Rijnland deed hierin mee voor het Noord-Hollandse deel van ons beheersgebied. De meeste agrariërs bevinden zich echter in het Zuid-Hollandse deel van ons gebied. Om hen ook de mogelijkheid te bieden om samen met een coach te bekijken welke maatregelen op het eigen bedrijf effectief zijn om bodem- en waterkwaliteit te verbeteren en daarvoor subsidie aan te vragen heeft Rijnland een portaal voor heel haar gebied gemaakt.

Tijdens het aanvragen van een coach binnen een van de thema's wordt voor u een account aangemaakt. Hier kunt u tevens een wachtwoord bepalen. Het wachtwoord moet minimaal voldoen aan de volgende eisen:

 • minimaal 8 tekens
 • minimaal 1 kleine letter
 • minimaal 1 hoofdletter
 • minimaal 2 speciale tekens

Na de aanvraag van de coach ontvangt u op het door u opgegeven e-mailadres en bevestigingslink. Zodra u uw aanmelding bevestigd heeft kan een coach worden ingepland en kunt u inloggen op uw account.

Ja dat kan. Het project richt zich op alle agrarische ondernemers in het beheersgebied van Rijnland. Ook niet-leden van een van de genoemde organisatie kunnen dus deelnemen.
De concept-subsidieaanvraag wordt ingediend zodat de helpdesk van Landbouwportaal Rijnland een eerste check op de compleetheid van de documenten kan doen die nodig zijn voor de definitieve aanvraag bij hoogheemraadschap van Rijnland. Dit versnelt het proces van het verlenen van de beschikking omdat de kans kleiner is dat de behandelaar van de subsidieaanvraag van Rijnland alsnog om aanvullende informatie bij u moet vragen.
U kunt bellen met de helpdesk/frontoffice van het Landbouwportaal. Telefoonnummer: 088-888 66 86

Landbouwportaal Rijnland is een initiatief van hoogheemraadschap van Rijnland. Binnen het portaal werken Rijnland, LTO-Noord, de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) en Coöperatie de Groene Klaver samen om agrariërs te informeren, van een coachbezoek te voorzien en te helpen bij de aanvraag van een subsidie. Daarnaast is er samenwerking met de Provincie Zuid-Holland

Bij de uitvoering van maatregelen moet u aan de bestaande wet- en regelgeving voldoen. De uitvoerende aannemer dient hiervan op de hoogte te zijn en volgens deze regels te werken.

Bedrijfsbezoek van de coach

Een gemiddeld bedrijfsbezoek kan circa 3 uur in beslag nemen. De duur van het gesprek hangt ook af van welke vragen u wilt voorleggen en welke onderwerpen u wilt bespreken. 

Ja, deelname is gratis. De inzet van de coaches wordt u gratis aangeboden. Voor de gesubsidieerde maatregelen ontvangt u een deelsubsidie (zie hiervoor de maatregelenlijsten die per thema zijn opgenomen).

Ja, u kunt altijd nog zaken wijzigen. Dit moet dan wel goed vastgelegd worden. De coach ondersteunt u hierbij.

Nadat u samen met de coach in gesprek bent gegaan en de effectieve maatregelen voor uw bedrijf hebt besproken legt de coach deze vast in een coachverslag. Vervolgens dient u hiervoor akkoord te geven door middel van het aankruisen van een verklaring. De coach zal dit document op dezelfde wijze ondertekenen. De waarde hiervan is dat u van elkaar precies weet wat is geadviseerd. Alleen voor die maatregelen die door de coach zijn geadviseerd kan subsidie worden aangevraagd.

U kiest zelf wat er op uw bedrijf aan maatregelen mogelijk is en welke u wilt gaan uitvoeren. Na het bedrijfsbezoek van de coach bepaalt u zelf of en welke maatregelen u wilt treffen. Ook bepaald u zelf of u subsidie wilt aanvragen wanneer u hiervoor in aanmerking komt. U houdt dus zelf de regie over wat u met het advies van de coach doet. 

Nee, alle door u ingevulde gegevens blijven uw eigendom en worden niet aan derden verstrekt. De gegevens worden door de samenwerkingspartners uitsluitend en zo nodig gebruikt voor de uitvoering van het doel van het Landbouwportaal Rijnland, conform de algemene verordening gegevensbescherming.

Alleen subsidies van €10.000 of meer moeten worden aangemeld in de Transparency Award Module (TAM) van de Europese Commissie. Bij een verleende subsidie vanaf €10.000 worden onderstaande gegevens doorgegeven.

Alleen bij het aanvragen van subsidie

 • de naam van de begunstigde;
 • het KVK-nummer;
 • het soort onderneming (kmo of grote onderneming);
 • het steunelement;
 • het steuninstrument;
 • de datum van toekenning van steun.
 • Bedrag

Coaches

Nadat u zich als deelnemer heeft geregistreerd en daarna heeft aangemeld voor een coachbezoek, wordt er contact opgenomen om een bezoekafspraak met u te plannen. De datum waarop het bezoek plaatsvindt wordt in overleg bepaald.

Ja, de coach wordt u gratis aangeboden.
U kunt alleen subsidieaanvragen voor maatregelen die de coach heeft geadviseerd. Zonder advies van de coach is een subsidieaanvraag niet mogelijk.
De coach heeft kennis van zaken, van agrarische bedrijfsvoering en bespreekt uw bedrijfssituatie voor een thema door. Hij/zij informeert / adviseert u over maatregelen die eventueel gesignaleerde knelpunten op uw bedrijf aanpakken. Daarna legt de coach met u de adviezen en gemaakte afspraken vast in een afsprakenformulier. Voor (een deel van) deze geadviseerde maatregelen kunt u later subsidie aanvragen. De coach is niet verantwoordelijk voor een onjuiste uitvoering van de maatregelen door de ondernemer.
Voor de thema's erfafspoeling, gewasbeschermingsmiddelen en duurzaam bodemgebruik zijn coaches opgeleid. De advisering voor het thema perceel- en oeverinrichting wordt gedaan door enkele bodemcoaches. De coaches zijn zelfstandige adviseurs of medewerkers van de landbouworganisaties.

Financiering

De organisatie en inzet van coaches, het subsidiebudget, het onderhoud van het portaal, etc. wordt gefinancierd door het hoogheemraadschap van Rijnland.

Maatregelen

Ja, het staat u vrij om met alle thema's aan de slag te gaan. Voor de thema's zijn inhoudelijk deskundige coaches beschikbaar. Vanwege deze expertise kunnen er meerdere bedrijfsbezoeken van verschillende coaches nodig zijn als u maatregelen binnen verschillende thema's aanvraagt. Er is per thema een maximaal subsidiebedrag vastgesteld. Deze informatie vindt u in het overzicht van de maatregelenlijst dat u per thema terugvindt in het portaal.
Per thema is een lijst maatregelen beschikbaar. Dat kunnen adviesmaatregelen zijn of subsidie maatregelen. Categorie 1: Dit zijn maatregelen in de vorm van tips en adviezen gericht op de bedrijfsvoering. Er wordt geen subsidie verleend. Categorie 2: Dit betreft maatwerkinvesteringen, de vergoeding bedraagt een percentage van de investering maximaal 40% (productieve maatregelen) en maximaal 60% (niet- productieve maatregelen) van de kosten van aanschaf van materialen, de aanleg of van de meerkosten zoals aangegeven in de maatregelenlijst.

Scans

Nee, de resultaten van de scans die u heeft gedaan komen niet bij het waterschap terecht.
Het invullen van de scans is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden. Hiermee krijgt u inzicht in de situatie op uw erf, uw perceel of de bodem.

Subsidie

Uw waterschap handelt uw subsidieaanvraag af en draagt zorg voor het proces van toekenning.
Binnen 8 weken na ontvangst van de complete aanvraag ontvangt u bericht van uw waterschap.
Als bij controle blijkt dat u ten onrechte subsidie heeft ontvangen of dat de maatregelen niet meer in stand is (binnen 5 jaar na uitvoering) zal de subsidie worden teruggevorderd.
Nee, wanneer u gestart bent met het uitvoeren van de maatregelen voordat de subsidieaanvraag is gedaan ontvangt u voor deze maatregel geen subsidie.
U kunt binnen hetzelfde thema een tweede subsidie aanvraag doen voor een andere maatregel mits u het maximum van het thema niet heeft bereikt. Een voorwaarde voor het indienen van een tweede subsidieaanvraag binnen hetzelfde thema is dat de eerste subsidieaanvraag is beschikt door het waterschap.

Alleen subsidies van €10.000 of meer moeten worden aangemeld in de Transparency Award Module (TAM) van de Europese Commissie. Bij een verleende subsidie vanaf €10.000 worden onderstaande gegevens doorgegeven.

Alleen bij het aanvragen van subsidie

 • de naam van de begunstigde;
 • het KVK-nummer;
 • het soort onderneming (kmo of grote onderneming);
 • het steunelement;
 • het steuninstrument;
 • de datum van toekenning van steun.
 • Bedrag
Ja, u mag zelf een aannemer inhuren voor de aanleg van bepaalde maatregelen.

Met de uitvoering van de maatregel kunt u starten na de opgegeven startdatum in uw subsidie aanvraag én nadat de aanvraag is goedgekeurd en u een toekenning/beschikking heeft ontvangen van het Waterschap. 

Starten met de uitvoering van de maatregel voordat deze is goedgekeurd is op eingen risico.

 

Aan de hand van steekproeven met eindcontroles zal worden gecontroleerd of een gesubsidieerde maatregel juist is uitgevoerd en of de subsidie dus terecht is verleend. De getroffen maatregel dient 5 jaar in stand te worden gehouden. Een controle kan dus ook binnen deze vijf jaar na gereedmelding van de uitvoering en de definitieve vaststelling van de subsidie plaatsvinden.

Het kan voorkomen dat de uitvoering van de maatregel(en) langer duurt dan dat u heeft opgegeven bij de subsidieaanvraag. De verwachte uitvoerdatum kan door het waterschap worden aangepast. Hiervoor kunt u (tijdig) een e-mail sturen naar het waterschap met een toelichting op de situatie en het verzoek om de datum aan te passen (onder vermelding van zaaknummer en maatregel).

Door ondertekening van de subsidieaanvraag verklaart u dat u deze naar waarheid heeft ingevuld en dat alle ingevulde gegevens kloppen. Alleen een volledig en goed ingevulde subsidieaanvraag zal in behandeling worden genomen. Uw handtekening onder de subsidieaanvraag moet u dus zien als een contract.
De verwachte uitvoerdatum is de datum waarop de maatregelen naar verwachting zijn uitgevoerd (aangelegd of aangeschaft). Voor alle aanvragen geldt dat een verwachte uitvoerdatum niet vóór de datum van de subsidieaanvraag kan liggen. Nadat de aanvraag is ingediend, mag met de uitvoering worden gestart. De aanvrager loopt dan wel het risico dat de subsidie toch niet (geheel) wordt verleend. Om dit risico te vermijden kan bij voor de verwachte uitvoerdatum de datum van de subsidieaanvraag plus 8 weken worden genomen. 8 weken is de termijn waarbinnen het waterschap de beschikking moet hebben verleend.
Bovenwettelijk wil zeggen dat de maatregel niet binnen bestaande wet- en regelgeving valt. Dit betekent dat u voor deze maatregelen subsidie kunt ontvangen.
Voor het indienen van de definitieve subsidie aanvraag in het zaaksysteem van Rijnland heeft u een eHerkenning nodig van minimaal betrouwbaarheidsniveau 2.

Werking van het Landbouwportaal

U kunt deelnemen door zich aan te melden bij een van de thema's aan te melden voor een coachbezoek. U heeft hiervoor een e-mailadres nodig.

Bij elk thema werkt het in het portaal ongeveer hetzelfde. U doorloopt de volgende stappen om uiteindelijk tot een eventuele subsidieaanvraag te komen:

 1. Oriëntatie met informatie over het thema het coach bezoek en de maatregelenlijst
 2. Aan de slag waarbij u een coachbezoek aan kan vragen en diverse scans kan uitvoeren om zicht te krijgen op de gesteldheid van uw bodem of emissies vanaf perceel of erf.
 3. Bedrijfsbezoek, waarbij de coach op uw bedrijf komt en samen bekijkt welke maatregelen effectief zijn om te nemen
 4. Subsidieaanvraag Deze laatste stap is niet altijd nodig. Het kan zijn dat er maatregelen te nemen zijn die geen investering vergen en dus ook geen subsidie.
U kunt zich voor meerdere locaties aanmelden. Voorwaarde is wel dat u zich voor deze locaties apart aanmeldt.
In principe kan een subsidieaanvraag door beide KvK-registraties worden ingediend, maar dan mag het niet om dezelfde maatregel gaan. Er kan dus geen sprake zijn van 'dubbele' subsidiering van een maatregel door aanvragen te doen vanuit beide bedrijven.