Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

Het Hoogheemraadschap van Rijnland controleert in 2024 door middel van surveillance weer teelt- en mestvrije zones bij agrarische bedrijven. Met deze controles levert Rijnland een bijdrage aan de beperking van de verontreiniging van de sloten.

Teeltvrije zone

De teeltvrije zone is een strook grond langs de sloot die niet wordt bemest of bespoten met gewasbeschermingsmiddelen. De teeltvrije zone wordt gemeten vanaf de insteek van de sloot en strekt zich uit tot het hart van de buitenste planten van de te telen landbouwgewassen. Het doel van deze zone is om te voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen en mest in de sloot terecht komen. Komt dit wel in de sloot terecht, dan heeft dit gevolgen voor de waterkwaliteit en voor het leven in de sloot.

Overtreding

Wanneer gewasbeschermingsmiddelen en/of meststoffen in een sloot terechtkomen of verkeerd zijn gebruikt binnen de teeltvrije zone, is er sprake van een overtreding. Dit kan tot gevolg hebben dat de gebruiker of eigenaar van het perceel een boete krijgt. Als de ondernemer een subsidie uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) ontvangt, kan het zijn dat daarop gekort wordt. Dit geldt ook wanneer de werkzaamheden in opdracht zijn uitgevoerd door bijvoorbeeld een loonwerker.

Controle door Rijnland

Tijdens de controle zijn medewerkers van Rijnland herkenbaar door hun bedrijfskleding. Als de teeltvrije zone niet juist is, zal Rijnland de agrarische ondernemer hierop wijzen. Indien herstel mogelijk is, moet dit binnen een overeengekomen periode hersteld zijn. De controles vinden onaangekondigd plaats en duren het hele jaar en worden uitgevoerd conform de huidige wet- en regelgeving.

Subsidie mogelijk? Vraag een coach aan

Ontvangt u nog geen subsidie, dan maakt u hier wellicht wel aanspraak op. Kijk voor meer informatie over de subsidie van het GLB naar: www.rvo.nl/onderwerpen/glb. Of vraag hier kosteloos een coach aan voor onafhankelijk advies over subsidiemogelijkheden. 

Meer informatie over teeltvrije zones, technieken en andere zaken zijn ook terug te lezen via Teeltvrije zone - Hoogheemraadschap van Rijnland.