Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

Op Landbouwportaal Rijnland kun je binnen vier thema’s maatregelen treffen die leiden tot een betere bodem- en waterkwaliteit. Eén van die thema’s is erfafspoeling. Erfafspoeling ontstaat wanneer voer, mest of compostresten op het erf met bijvoorbeeld regenwater afstromen naar de sloot. Het goede nieuws: het Landbouwportaal biedt financiële ondersteuning voor het nemen van maatregelen om erfafspoeling te verminderen. Het vakmanschap van jou als agrariër blijft ook na het nemen van maatregelen onmisbaar.

Erfafspoeling of erfemissie is niet goed voor het oppervlaktewater omdat afspoeling van voer, mest of compostresten tot te hoge nutriëntenconcentraties leiden. De afbraak hiervan vraagt veel zuurstof, met grote kans op het ontstaan van zuurstofloze of zelfs stinkende sloten zonder waterleven. Erfemissie leidt dus niet alleen tot verlies van waardevolle voedingsstoffen en mineralen voor het bedrijf, maar verslechtert ook de waterkwaliteit van het omliggende oppervlaktewater.

Erfafspoeling is nu al wettelijk niet toegestaan. In 2027 moeten alle erven zo zijn ingericht dat afspoeling niet langer kan gebeuren. Het Landbouwportaal ondersteunt je daarbij. Vraag een  kosteloos advies aan van een onafhankelijke deskundige coach en laat je informeren over de maatwerkmogelijkheden op je bedrijf én over de eventuele financiële tegemoetkoming van de kosten voor investeringen die erfemissies verminderen. Ter inspiratie een aantal maatregelen die je kunt overwegen:

  • Veegmachine met opvangbak
  • Rubberschuifmachine
  • Herinrichting erf voor het bovenwettelijk tegengaan erfafspoeling nutriënten
  • Bovengronds waterbergingsbassin voor opvang afspoelwater erf
  • Aanleg wasplaats machines en werktuigen met aansluiting op de gierkelder (veehouderij) Aanleg wasplaats machines en werktuigen met aansluiting via een bezinkput en benzine/olie-afscheider op riolering of na benzine/olie-afscheider diffuus lozen op bodem (niet-veehouderij) (niet gebruikt bij toepassen gewasbeschermingsmiddelen)
  • Aansluiting standplaats voor kalveriglo's met aansluiting op de gierkelder
  • Permanente afdekking van mest-, compostopslag om schoon- en vuilwaterstromen te scheiden en/of op te vangen

Er zijn er nog meer maatregelen mogelijk. Kijk op www.landbouwportaalrijnland.nl voor de maatregelen die je per thema gesubsidieerd kunt krijgen.