Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

Het doel vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water is dat er in 2027 nul-emissie is naar het oppervlaktewater. Boerenerven spelen daarin een belangrijke rol. De overheid wil vooruitlopend op wettelijke verplichtingen investeringen in emissiearmere erven stimuleren. Het gaat daarbij om emissies die voorkomen uit mest, urine, compost, reinigingsmiddelen, gewasbescherming en veevoer.  

De Maatlat Schoon Erf is een totaalpakket van maatregelen om te komen tot een (nagenoeg) emissiearm erf. Met de maatlat kunnen agrariërs zich laten certificeren en kan de overheid het emissie-loze erf fiscaal ondersteunen. Er zijn criteria ontwikkelt voor erven van veehouderij-, akkerbouw-, bloembollenbedrijven, fruit- en boomteelt.

Voor meer informatie over Maatlat Schoon Erf en het certificatiesysteem ga naar de website.

Ga naar Maatlat Schoon Erf