Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

Levende Sloten In Beeld

Inhoudsopgave

Zoete sloten

Zoete sloten zijn relatief smalle en ondiepe watergangen (maximaal 1,5 meter). In veengebieden is het waterpeil vaak hoog. In zand- en kleigebieden vaak veel lager. Onder goede omstandigheden is het water helder en kun je de bodem zien.

Planten

Een zoete sloot is rijk begroeid met verschillende soorten water- en oeverplanten, terwijl vrij zwevende algen niet veel voorkomen. De soortensamenstelling is afhankelijk van de bodemsoort. Typische planten zijn:

  • Veengebied: waterviolier, kalmoes, watermunt, waterzuring en gele waterkers.
  • Kleigebied: veenwortel, watergentiaan, zwanenbloem en pijlkruid.
  • Zandgebied: sterrenkroos, grote waterranonkel en pijlkruid.

Bij verdergaande verlanding komen soorten voor zoals krabbenscheer, kikkerbeet, witte waterlelie, egelskop en grote lisdodde.

Vissen en dieren

In zoet water komen veel soorten vissen voor, zoals: ruisvoorn, snoek, zeelt, kroeskarper, grote modderkruiper, blankvoorn, baars en kolblei. De biomassa is laag (100-350 kg/ha). Bij goede verbindingen met met de rest van het watersysteem, komen ook trekvissen zoals paling en driedoornige stekelbaars voor.

Ook van kleine, nog met het oog zichtbare waterdiertjes, komen er veel soorten voor, zoals: larven van libellen, waterwantsen, waterkevers, slakken, waterpissebedden en muggenlarven.