Levende Sloten In Beeld

Inhoudsopgave

Perceel

Bij bodemverdichting en verslemping neemt de kans op het oppervlakkig afstromen van meststoffen toe. Bij het bemesten kunnen meststoffen door verwaaiing (drift), uit- en afspoeling en het meebemesten van greppels en slootkanten in het oppervlaktewater terechtkomen. Door maaisel aan de slootkanten te laten liggen komen mest- en voedingsstoffen in het oppervlaktewater terecht. Mogelijke oplossingen zijn: 

  • Buffer-, teelt- en mestvrije zones langs slootkanten;
  • Kantstrooivoorziening op kunstmeststrooier en mestverspreider langs slootkant (verplicht!);
  • Minder (gerichte) bemesting door smart farming technieken en het sluiten van de nutriëntenkringloop (KringloopWijzer);
  • Het gebruiken van ijzerzand om drainagesysteem om zo de fosfor te binden.
  • Toepassen van groenbemesters op kale grond.
  • Onderwater gezette stukken grond laten afwateren op afgedamde sloten en water uit die sloot op een later moment weer op het land te brengen (“hergebruik” meststoffen).
  • Overweeg het aanleggen van natuurvriendelijke oevers.

Bij de thema's 'Duurzaam Bodembeheer' en 'perceel- en oeverinrichting' leest u meer over de risico's  van perceelsemissie en kunt u maatregelen en subsidie aanvragen. 

Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.