Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

Levende Sloten In Beeld

Inhoudsopgave

Perceel

Bij bodemverdichting en verslemping neemt de kans op het oppervlakkig afstromen van meststoffen toe. Bij het bemesten kunnen meststoffen door verwaaiing (drift), uit- en afspoeling en het meebemesten van greppels en slootkanten in het oppervlaktewater terechtkomen. Door maaisel aan de slootkanten te laten liggen komen mest- en voedingsstoffen in het oppervlaktewater terecht. Mogelijke oplossingen zijn: 

  • Buffer-, teelt- en mestvrije zones langs slootkanten;
  • Kantstrooivoorziening op kunstmeststrooier en mestverspreider langs slootkant (verplicht!);
  • Minder (gerichte) bemesting door smart farming technieken en het sluiten van de nutriëntenkringloop (KringloopWijzer);
  • Het gebruiken van ijzerzand om drainagesysteem om zo de fosfor te binden.
  • Toepassen van groenbemesters op kale grond.
  • Onderwater gezette stukken grond laten afwateren op afgedamde sloten en water uit die sloot op een later moment weer op het land te brengen (“hergebruik” meststoffen).
  • Overweeg het aanleggen van natuurvriendelijke oevers.

Bij de thema's 'Duurzaam Bodembeheer' en 'perceel- en oeverinrichting' leest u meer over de risico's  van perceelsemissie en kunt u maatregelen en subsidie aanvragen.