Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

Levende Sloten In Beeld

Inhoudsopgave

Erf

Erfafspoeling of erfemissie zorgt voor een hoge belasting van het oppervlaktewater. De verontreiniging ontstaat wanneer hemelwater in contact komt met mest(resten), compost(resten) en waswater van machines met voedingsstoffen vanaf het erf afstroomt naar het oppervlaktewater. De belangrijkste bronnen zijn het opslaan en het transporteren van vaste (ruige) mest en compost en het schoonmaken van machines met voedingstoffen. Mogelijke oplossingen zijn:

  • Goede landbouwpraktijk (o.a. 'veegschoon' houden van het erf en de opslagvoorzieningenen, het schoon houden van putten, goten en leidingen, geen contact tussen hemelwater en opgeslagen mest/compost, voldoende opslagcapaciteit, het opruimen van gemoste mest/compost);
  • Opslaan van vaste mest en compost in een daarvoor ingerichte opslag;
  • Wasplaats voor machines met voedingsstoffen;
  • Opvangen van vrijkomende (vuile) waterstromen;
  • Hergebruik van (gezuiverd) erfwater; 
  • Slimme erfinrichting voor effectieve scheiding schoon en vuil (erf)water;
  • Het afdekken / overkappen van de mest- en compostopslag.