Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

Levende Sloten In Beeld

Inhoudsopgave

Perceel

Bij bodemverdichting en verslemping neemt de kans op het oppervlakkig afstromen van meststoffen toe. Bij het bemesten kunnen meststoffen door verwaaiing (drift), uit- en afspoeling en het meebemesten van greppels en slootkanten in het oppervlaktewater terechtkomen. Bij het intrappen van slootkanten door vee neemt de afkalving van oevers toe. Door maaisel aan de slootkanten te laten liggen komen mest- en voedingsstoffen in het oppervlaktewater terecht. Mogelijke oplossingen zijn: 

  • Buffer-, teelt- en mestvrije zones langs slootkanten;
  • Kantstrooivoorziening op kunstmeststrooier en mestverspreider langs slootkant (verplicht!);
  • Minder (gerichte) bemesting door smart farming technieken en het sluiten van de nutriëntenkringloop (KringloopWijzer);
  • Weidedrinkbakken en het afrasteren van percelen (voorkomt intrappen van slootkant);
  • (Grond)waterstand op veengronden op peil houden (minder afbraak van veen, minder voedingsstoffen in het water, risico op afkalving van oevers af); 
  • Baggeren met baggerspuit (terugbrengen van uitgespoelde meststoffen op het land);
  • Minder bemesten en hoge waterpeilen in combinatie met kruidenrijk gras en een structuurrijke beplanting (goed voor weidevogel- en natuurbeheer op het platteland).

Bij de thema's 'Duurzaam Bodembeheer' en 'perceel- en oeverinrichting' leest u meer over de risico's  van perceelsemissie en kunt u maatregelen en subsidie aanvragen.